Door het feit dat de Stichting VIVAT ! een stichting van openbaar nut is, wordt ze bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit maximum 10 leden, allen vrijwilligers. In princiep zijn alle componenten van Defensie erin vertegenwoordigd. Zoals bepaald in het artikel 6 van de statuten heeft de raad van bestuur de meeste uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de Stichting en voor de verwezenlijking van haar doelstellingen. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.
Het dagelijks bestuur wordt verzekerd door de voorzitter van de raad van bestuur bijgestaan door leden van het uitvoerend bureau. Deze bestaat, naast de voorzitter, uit de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter mag elk ander lid van de raad van bestuur uitnodigen. Het uitvoerend bureau vergadert elke week om de dagelijkse problemen van de Stichting op te lossen en brengt hierover verslag uit aan de raad van bestuur.

Huidige samenstelling van de raad van bestuur 

     
Criel Etienne Kolonel Militair Administrateur op rust Beheerder
de Cartier d’Yves Jacques Baron Ere-Commandant Beheerder
Deridder Daniel Hoofdcommissaris bij de Politie op rust Web Master
Devignon Alain Luitenant-Generaal op rust Voorzitter
Henry André Apotheker Luitenant-Kolonel op rust Secretaris
Lambrigts Jos Ere-Kolonel Stafbrevethouder Ondervoorzitter
Marichal Anne Burger Beheerder
Sevens Michel Kolonel Militair Administrateur op rust Penningmeester
Vermaere Léo Kapitein-ter-zee op rust Beheerder


Bestaansmiddelen van de Stichting.

De middelen van de stichting komen uit de werkingssubsidies toegekend door de openbare macht, de deelname van de rechthebbenden komende uit hun gehandicaptentoelagen, giften en de opbrengst van filantropischse acties uitgevoerd in de schoot van de Krijgsmacht.
De door de overheid toegekende subsidies laten in princiep toe de dagelijkse werking van het Tehuis Generaal Cornet te verzekeren. Ze volstaan echter niet om de infrastructuur uit te breiden of te verbeteren.

Naast de gratis terreinconcessie voor de duur van 50 jaren – de concessieakte werd door de Heer Minister Flahaut op 13 juli 2003 te Nijvel ondertekend - is de steun van Defensie van essentieel belang voor het financieel evenwicht van de Stichting. Deze steun wordt verwezenlijkt onder verscheidene vormen, onder andere door de Jumping VIVAT!, giften van bepaalde eenheden, de deelname aan de opbrengsten van bepaalde activiteiten zoals concerten van de militaire muziekkapellen, de Defensiedagen, enz.
Maar spijts alles is het budgettair evenwicht van de Stichting niet verzekerd. Daarom moet de raad van bestuur voortdurend op zoek gaan naar nieuwe bestaansmogelijkheden door ofwel sponsoring, ofwel door het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt van het budget van de Stichting